معرفی

مشخصات فردی

میرعبدالحسن عسکری رانکوه

نام - نام خانوادگی : میرعبدالحسن   عسکری رانکوه

پست الکترونیکی : askari_rankouh@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم تربیتی_مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم تربیتی_مدیریت آموزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

سوابق اجرایی

  • مدیر آموزش دانشگاه طی حکم مورخ 78/11/27 به شماره 100_20468_29 به مدت دو سال
  • معاونت دانشجویی دانشگاه طی احکام مورخ 80/8/21 لغایت 87/8/4 به شماره های 53/151402 و 82/151229 و 82/21162 به مدت هفت سال
  • دبیر اجرایی حوزه معاونت دانشجویی منطقه سه کشور (گیلان- مازندران- گلستان) طی صورت جلسه شورای معاونین دانشجویی مورخ 84/5/30
  • عضو کمیته بودجه واحد دانشگاهی طی حکم مورخ 85/10/27 به شماره 78/152132 در سال 1385
  • رئیس ستاد شاهد واحد دانشگاهی طی حکم مورخ 82/2/27 به شماره 100_3164_29 به مدت دو سال 83-1382
  • عضو کمیته ایجاد فرصت های شغلی برای دانشجویان طی حکم مورخ 86/3/29 به شماره 100_5549
  • عضو کمیسیون معاملات واحد دانشگاهی طی حکم مورخ 86/7/22 به شماره 100_15531 
  • عضو شورای تخصصی گروه علوم تربیتی از سال 1382 به شماره نامه 8317/100-29
  • عضو کمیته کیفیت آموزشی واحد از سال 1392
  • در خارج از واحد دانشگاهی مشاور طرح و برنامه هیات بوکس استان گیلان به شماره نامه 2098 ه.ب در تایخ 1394


عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

دعوتنامه مورخ 94/04/22 برای عضویت در کمیته علمی و هیات داوران همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی با محوریت تعلیم و تربیت به تاریخ پنجم شهریور 1394 از سوی موسسه سفیران مبین وابسته به پارک علم و فناوریتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آموزش معلمان

محل خدمت : گروه مستقل

مرتبه علمی : مربی

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376-12-01

میرعبدالحسن عسکری رانکوه
میرعبدالحسن عسکری رانکوه

محل خدمت :
    گروه مستقل
مرتبه علمی :
    مربی
^